Έκτακτα μέτρα για Εισαγωγές & Εξαγωγές λόγω πανδημίας COVID-19

Έκτακτα μέτρα για Εισαγωγές & Εξαγωγές λόγω πανδημίας COVID-19

«Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης τηςδιάδοσης του κορωνοϊού.»

Με αφορμή τη λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξάλειψης φαινομένων συνωστισμού στους χώρους των τελωνειακών αρχών που ενδέχεται να έχουν σοβαρότατες συνέπειες για την υγεία των τελωνειακών υπαλλήλων και των συναλλασσόμενων, με παράλληλη διασφάλιση της ομαλής ροής του εμπορίου, η Τελωνειακή Υπηρεσία ενεργοποιεί σειρά μέτρων ως ακολούθως:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παρουσία συναλλασσομένων κατά τη διαδικασία εισαγωγής που διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ICISnet περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων.

Περαιτέρω, ως προς την έκδοση της άδειας παράδοσης, ορίζεται υπάλληλος που παρακολουθεί τα status (καταστάσεις) των διασαφήσεων εισαγωγής μέσω της οθόνης «Εισαγωγές Παραμετρικά» και για όσες βρίσκονται στο status «υπό απελευθέρωση» προβαίνει στην ενέργεια «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης» και αποθηκεύει το αρχείο σε μορφή pdf προκειμένου να το αποστείλει ηλεκτρονικά (με e-mail) στον διαχειριστή της αποθήκης που δηλώνεται στη θέση 30 της διασάφησης, ενώ δεν απαιτείται η εκτύπωση της Άδειας Παράδοσης σε χαρτί. Αυτό προϋποθέτει την παράλληλη λειτουργία στον ίδιο σταθμό εργασίας εξωτερικού (internet/e-mail) και εσωτερικού δικτύου (ICISnet). Τα Τελωνεία που δεν διαθέτουν τέτοιους σταθμούς εργασίας οφείλουν επειγόντως να το αιτηθούν προς το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της ΓΔΗΛΕΔ ( ata @ aade . gr ) προκειμένου να εφαρμόσουν τα κατωτέρω οριζόμενα:
Περισσότερες πληροφορίες εδώ