Οδηγός για την εξαγωγή τροφίμων στην αγορά των Η.Α.Ε.

Οδηγός για την εξαγωγή τροφίμων στην αγορά των Η.Α.Ε.

Η αγορά 
 
Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μικρό μέρος εγχώριας κατανάλωσης, ως εκ τούτου τα ΗΑΕ εξαρτώνται κατά 80% από τις εισαγωγές τροφίμων προκειμένου να καλύψουν τις διατροφι-κές τους ανάγκες. H χώρα των ΗΑΕ παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες εισαγωγής φρέσκων προϊόντων. Η κατανάλωση τροφίμων αυξάνεται κατά 12% ετησίως.
Λόγω της μικρής βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων σε σχέση με την κατά πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, τα κανάλια διανομής στηρίζονται εισαγωγές από απομεμα-κρυσμένες παραγωγικές μονάδες, είτε αυτές αφορούν τις πρώτες ύλες, είτε την επανεξα-γωγή προϊόντων σε άλλες χώρες. Οι κύριοι προμηθευτές των εισαγωγών είναι η Ευρώπη και η Ασία, από τις οποίες γίνεται το 80% των εισαγωγών τροφίμων.
Μερίδιο που εκτιμάται σε ποσοστό 85% της αγοράς ελέγχεται από τα μεγάλα Super Markets όπως CARREFOUR/GEANT, LULU, CHOITRAM, COOP-Emirates Co-operative Society, SPIN-NEY’S, AL MAYA, ΖΟΟΜ κ.λπ. Το υπόλοιπο 15% της αγοράς των τροφίμων διακινείται μέσα από μικρά συνοικιακά σημεία πώλησης που εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες του καταναλωτή και απευθύνονται στις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις.
Ειδικώτερα στο Ντουμπάι μερίδιο εκτιμώμενο μεταξύ 50% και 60% κατέχουν οι μεγάλες α-λυσίδες Carrefour- Geant και Lulu, οι οποίες διαθέτουν 500 υποκαταστήματα επί συνόλου 8.000 καταστημάτων λιανικής πώλησης.
 
Τοποθέτηση προϊόντων
 
Οι μεγάλες αλυσίδες επιλέγουν προμηθευτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στην υποστήριξη των προϊόντων τους επιβάλλοντας τέλη εισόδου (listed fees) στα σημεία πώλησης που θα συμφωνηθούν.
Η υποστήριξη του προϊόντος από πλευράς του προμηθευτού περιλαμβάνει την
α’ διαδικασία καταχώρησης, ποιοτικού ελέγχου και σήμανσης κατά τις απαιτήσεις της εδώ νομοθεσίας,
β’ δράσεις προώθησης (promo days),
γ’ εκπτωτική πολιτική και ειδική συσκευασία σε περιόδους προσφορών.
Η τοποθέτηση νέων προϊόντων/προμηθευτών μονιμοποιείται βάσει ποσοτικών κριτηρίων (πορεία των πωλήσεων) μετά από δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών.
Ο προμηθευτής ξενοδοχείων και εστιατορίων (HORECA), έχει την ευθύνη να υποστηρίζει σύ-στημα άμεσης παράδοσης των παραγγελιών. Οι προθεσμίες δεν υπερβαίνουν τις 5 ημέρες εντός του Εμιράτου. Επιπλέον αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει σε συνεχή επι-μόρφωση του προσωπικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στην χρήση των προϊόντων κατά την διαδικασία της προετοιμασίας των γευμάτων.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ